Regulamin

1. Zajęcia na kursach językowych odbywają się na różnych poziomach zaawansowania w różnych grupach wiekowych. Nowi uczniowie dołączają do grup na podstawie testu kwalifikacyjnego lub rozmowy diagnostycznej.

2. Zajęcia odbywają się w następujących wymiarach godzin tygodniowo:

2 x 75 minut - dorośli i młodzież od klasy VII szkoły podstawowej
1 x 90 minut - dorośli, młodzież szkół średnich
2 x 60 minut - dzieci od IV do VI klasy szkoły podstawowej
2 x 45 minut - dzieci od I do III klasy szkoły podstawowej

3. Grupy są dobierane pod względem wieku uczestników i stopnia opanowania przez nich języka. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 10 osób.

4. Organizator nie jest w stanie dostosować harmonogramu zajęć do indywidualnych życzeń kursantów dotyczących terminu zajęć.

5. Podręczniki dla uczestników kursu zapewnia ich organizator. Koszt podręczników nie jest wliczony w cenę kursu.

6. Rok szkolny liczy 36 tygodni i trwa od drugiego tygodnia września do połowy czerwca z przerwami na święta Bożego Narodzenia i ferie zimowe - 2 tygodnie oraz na Święta Wielkanocne - 1 tydzień.

7. Lekcje, które nie odbyły się z powodu świąt państwowych, kościelnych lub choroby lektora, są odrabiane w innym terminie.

8. Warunkiem zapisu jest opłacenie wpisowego oraz czesnego za pierwsze 4 tygodnie nauki. Jeśli kursant wyraża chęć kontynuacji nauki w następnym roku szkolnym wpisowe jest przeniesione na następny wrzesień. Jeśli kursant rezygnuje z końcem roku szkolnego, wówczas jego ostatnia rata jest pomniejszona o kwotę wpisowego. Wpisowe nie jest zwracane, gdy rezygnacja następuje w czasie trwania roku szkolnego.

9. Opłaty za kurs należy dokonać do 10go dnia miesiąca.

10. Za zajęcia, na które uczestnik nie stawił się z powodów osobistych, nie przysługuje zwrot opłaty. W wyjątkowych przypadkach (długotrwała choroba) może zostać uwzględniona 50% obniżka płatności czesnego.

11. Rodzice dzieci uczęszczających na kursy proszeni są o kontakt z lektorem, kontrolę frekwencji dziecka na zajęciach oraz jego postępów w nauce.

12. Uczestnicy kursów proszeni są o zwracanie się do lektorów ze swymi problemami językowymi oraz uwagami dotyczącymi prowadzenia kursów.

13. W interesie kursantów leży punktualne stawianie się na zajęcia, aktywny w nich udział i wykonywanie zleconej do domu pracy własnej.

14. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem, na podstawie którego otrzymuje się świadectwo i promocję na kolejny rok nauki w naszej Szkole.

15. Za szkody i zniszczenia dokonane przez dzieci w budynku szkoły odpowiadają rodzice.

16. Zapisanie kandydata do Szkoły jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Aktualności